Καταστατικό

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ

Με το 1722/18-8-2015 ΦΕΚ ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημώντο Εργαστήριο Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο «Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.)», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Τη μετεξέλιξη του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών (Κ.Π.Ε.), που ιδρύθηκε το 1989 και μετονομάστηκε το 2006, με συνεχή ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα.
β. Το σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων πολιτικής κοινωνιολογίας και συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης, της ανάδειξης τους και της διάδοσής τους στο επιστημονικό και το ευρύτερο κοινό.
γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
δ. Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην έρευνα στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης και την ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων της.
ε. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων.
στ. Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α ́ 53).

Άρθρο 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, από Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, από υποψήφιους διδάκτορες και από κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Εργαστήριο διοικείται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, μετά από πρόταση του Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης. Η Δ.Ε. έχει τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί με απόφαση της Κοσμητείας.

2. Μέλη της Δ.Ε. είναι μέλη ΔΕΠ του Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, όλων των βαθμίδων. Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και διδάκτορες ερευνητές που συνεργάζονται με τον Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης.

3. Ένα από τα μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών ως Διευθυντής του Εργαστηρίου, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής ανήκει σε μια από τις τρεις καθηγητικές βαθμίδες και δεν μπορεί να είναι Ομότιμος ή αφυπηρετήσας Καθη− γητής. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Κοσμητείας. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του Διευθυντή, ο νέος Διευθυντής ορίζεται για το σύνολο της θητείας.

4. Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, ενδεικτικά, καθώς και όσες περαιτέρω του απονείμει η Κοσμητεία: α. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, β. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
γ. η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού έτους, δ. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, ε. ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, στ. η υπογραφή κάθε εγγράφου.

5. Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας τον ορι− σμό Επιστημονικής Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τη στήριξη του έργου του Εργαστηρίου.

6. Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, απολογισμό και προγραμματισμό δραστηριοτήτων στον Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών σεμιναρίων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

3. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3 του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του οικείου Εργαστηρίου.
ε. Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.

Άρθρο 7

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται οπωσδήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:


α. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,


β. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,


γ. πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων,


δ. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,


ε. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,


στ. βιβλίο μεταβολών προσωπικού.


Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.